Previous Next

กิจกรรมรักและส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น "การฟ้อนเล็บ"

วันที่ 2 ก.ค. 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปง จัดกิจกรรมรักและส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น "การฟ้อนเล็บ" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คุณสมศรี หมื่นจันทร์


พิมพ์   อีเมล

Related Articles