Previous Next

กิจกรรมการอบรมแกนนำฟ้อนเจิง

วันที่ 1 ก.ค. 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปง จัดกิจกรรมรักและส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น "การฟ้อนเจิง" การฝึกอบรมแก่แกนนำ 20 คน เพื่อเป็นตัวแทนถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น นายถา พริบไหว


พิมพ์   อีเมล

Related Articles