Previous Next

กิจกรรมเทศบาลมีรักแบ่งปันปลูกผักสวนครัว บ้านนาปรัง บ้านบ่อค้าง บ้านแสนสุข

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว โดยเทศบาลตำบลปงดำเนินการร่วมกับประชาชนบ้านนาปรัง บ้านบ่อค้าง และบ้านแสนสุข ใน "กิจกรรมเทศบาลมีรัก แบ่งปัน ปลูกผักสวนครัว " ในวันที่ 28 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนวัดนาปรังวิทยา


พิมพ์   อีเมล

Related Articles