Previous Next

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น.- 12.00น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้บความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


พิมพ์   อีเมล

Related Articles