Previous Next

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ครบ 68 รอบ (กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลปงร่วมกับประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปง ได้จัดทำโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ครบ 68 รอบ (กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)


พิมพ์   อีเมล

Related Articles