ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนุน หมู่ 6 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา


พิมพ์   อีเมล

Related Articles