ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง)จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564


พิมพ์   อีเมล

Related Articles