มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

1. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

-1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

 

 2. ประเภทวิชาการ

2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

- 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

- 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)

- 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

- 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

- 2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

 

3. ประเภททั่วไป

- 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- 3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

- 3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 

4. ประเภทบริหารท้องถิ่น

  

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By PP