00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg

จำนวนผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลตำบลปง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ตำบล ปง  รวม
บ้านดู่  หมู่ 3  120 161 281
บ้านกองแล  หมู่ 4 36 48 84
บ้านหนุน  หมู่ 6 48 48 96
บ้านบุญเรือง  หมู่ 9 38 46 84
บ้านดอนชัย  หมู่ 11 104 129 233
    รวม 778

 

ตำบล นาปรัง ญ  รวม
บ้านนาปรัง หมู่ 1 112 126 238
บ้านบุญยืน  หมู่ 2 101 123 224
บ้านดอนแก้ว  หมู่4 50 61 111
บ้านบ่อค้าง  หมู่ 5 59 72 131
บ้านแสนสุข  หมู่ 6 42 41 83
    รวม 787
    รวมทั้งสิ้น 1,565

 

- ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน 1,326 คน
- ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  จำนวน 254 คน

อ้างอิงข้อมูลจาก งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปง  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน