00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg
Image
Image
นางวราพร  ประดับผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
Image

นางสาวชญานันท์  ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

Image
นางมุกดา  ช้างสาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
Image
นายเจนภพ  อานัน
เจ้าพนักงานธุรการ
Image
นางสาวนิภาภรณ์  ทองดี
นักวิชาการพัสดุ
Image
นางสาวขวัญหทัย  สิทธิ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
Image
นางสาวปนัดดา  นาวาระ
เจ้าพนักงานพัสดุ
Image
นายศรายุทธ ซื่อสัตย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Image
นางสุทธิวรรณ ไชยลังกา
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นางสาวกาญจนา  ไชยลังกา
พนักงงานจ้างเหมา
Image
นางสาวชัญญานุช สวัสดี
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นางสาวเยาวเรศ พยัคฆ์กุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Image
นายเมธารักษ์  วงศ์แพทย์
พนักงานจ้างเหมา
Image
นายวันเฉลิม  ใจลา
พนักงานจ้างเหมา
Image
นางสาวเพียงรวี  แหยมพวา
พนักงานจ้างเหมา
ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน