Image
Image
นายโสภณ  ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
Image
นางศิริรักณ์  มีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Image
นายนรงค์ฤทธิ์  แดงฟู
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
Image
นางสาวสกาวรัตน์  จันทร์สวัสดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Image
นายกิตติศักดิ์  ธรรมขัน
ผู้ช่วยช่างโยธา
Image
นายมงคล  ใจเอื้อ
พนักงานจ้างเหมา
Image

นางสาวพรทิพา  ไชยลังกา
พนักงานจ้างเหมา

Image
นายสุรเชษฐ์  จิตต๊ะ
ผู้ช่วยช่างยนต์
Image
นายชาติ  ขอดแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นายทองคำ  อินหลี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Image
นายวิรัตน์  สรรสอน
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นายจันทร์  บุญทาวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นายกัษณ  ศรีมูล
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นายดิเรก  ซื่อสัตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นายศราวุฒิ  ท้าวเมืองมา
พนักงานจ้างเหมา

  

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By PP