00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg
Image

นายเล็ก  อุปมา
ประธานสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร. 084 - 8117465

Image
นายอภิชาติ  ศรีอัญชลีกร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.086 - 1188495
Image
นายสมพร  ถาวรวงศ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร. 063-1929465
Image
นายนิรันดร์  จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร. 081 - 9980742
Image
นายอภิชาติ  อินต๊ะจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.089 - 5577082
Image
นายเสงี่ยม  หมอยาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.087 - 1748182
Image
นายสามารถ  หาญสมุทร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.091 - 0685786
Image
นายสวงค์  จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.084 - 8065697
Image
นายธวัชชัย  มะโนชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.089 - 9980599
Image
นายทวี  คำใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.089 - 8520767
Image
นายจรัญ  มาแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.081 - 0308343
Image
นางวัรทยา  ไทยใหม่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.095 - 6485255
Image
นายสมเกียรติ  อัญญะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.084 - 8946947
ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน