00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg
Image
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง
เบอร์โทร. 081 - 9601768
Image
นายสนธยา  พยุหะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลปง
เบอร์โทร. 084 - 4811522
Image
นายบุญญวัฒน์  เกรียงกีรติกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลปง
เบอร์โทร. 080 - 6713548

Image
นายปัทมาสน์  อินยม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปง
เบอร์โทร. 081 - 8746369
Image
นางณัฎฐ์  วรินทร์รักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปง
เบอร์โทร. 099-0563963
Image
นายสมพร  ถาวรวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลปง
เบอร์โทร.063-1929465
ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน