Previous Next

ข้อมูลด้านศาสนาและวัฒนธรรม

การศาสนา

    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีจำนวน 8 วัด

     1.วัดดอนแก้ว
     2.วัดนาปรัง
     3.วัดบุญยืน
     4.วัดบุญเรือง
     5.วัดดู่
     6.วัดดอนชัย
     7.วัดทัศนาราม
     8.วัดพระธาตุดอยหยวก

วัฒนธรรมและประเพณี

    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรมประกวดเทียนจำนำพรรษาและขบวนแห่เทียน

    ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมการประกวดกระทง ขบวนแห่ และนางนพมาศ

    ประเพณีสงกรานต์
ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมเล่นตามประเพณี การประกวดนางสงกรานต์และขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดการก่อเจดีย์ทราย การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

    ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยหยวก
ประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นกิจกรรมนมัสการพระธาตุดอยหยวก การประกวดขบวนแห่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดตอบปัญหาธรรมะ การประกวดจุดบังไฟดอก การประกวดจุดบังไฟขึ้น


พิมพ์   อีเมล

Related Articles