00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg

ข้อมูลด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การศาสนา

    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีจำนวน 8 วัด

     1.วัดดอนแก้ว
     2.วัดนาปรัง
     3.วัดบุญยืน
     4.วัดบุญเรือง
     5.วัดดู่
     6.วัดดอนชัย
     7.วัดทัศนาราม
     8.วัดพระธาตุดอยหยวก

วัฒนธรรมและประเพณี

    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรมประกวดเทียนจำนำพรรษาและขบวนแห่เทียน

    ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมการประกวดกระทง ขบวนแห่ และนางนพมาศ

    ประเพณีสงกรานต์
ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมเล่นตามประเพณี การประกวดนางสงกรานต์และขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดการก่อเจดีย์ทราย การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

    ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยหยวก
ประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นกิจกรรมนมัสการพระธาตุดอยหยวก การประกวดขบวนแห่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดตอบปัญหาธรรมะ การประกวดจุดบังไฟดอก การประกวดจุดบังไฟขึ้น

ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน