ข้อมูลด้านการศึกษา

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ระดับการศึกษา

การศึกษา

จำนวนเพศชาย 

(คน)

จำนวนเพศหญิง  (คน)

จำนวนรวม

(คน)

ไม่เคยศึกษา

68

95

163

ต่ำกว่า  ป.4

138

142

280

ป.4 –.6

1,026

1,118

2,144

ม.ศ.1 – 3

36

24

60

ม.1 - 3

197

184

381

ม.ศ.4 - 5

17

8

25

ม.4 – 6

275

205

480

ปวช.

56

31

87

ปวส.

89

78

167

ปริญญาตรี

230

244

474

ปริญญาโท

13

16

29

ปริญญาเอก

0

0

0

อื่น ๆ หรือไม่ระบุ

67

70

137

 

ข้อมูล จปฐ.2  ณ  เดือนพฤษภาคม  2558

  

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By PP