ข้อมูลด้านอุบัติภัย/อาชญากรรม

 

ลำดับ

 

สถิติอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ และอุบัติภัยในเขตเทศบาลตำบลปง

 

ปี พ.ศ. 2556

  ( ราย )

ปี พ.ศ. 2557

  ( ราย )

1.

การจราจร

55

69

2.

การลักทรัพย์

8

7

3.

การพนัน   

5

7

4.

อาวุธปืน

1

3

5

พยายามฆ่า  

0

0

 

 (ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรปง  ณ   เดือนมีนาคม   2557)

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

การสาธารณสุข

  1. โรงพยาบาลชุมชนปง ขนาด 30 เตียง   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ให้บริการจำนวนบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ในเขตเทศบาลตำบลปงได้แก่
  2. แพทย์                                    จำนวน     3       คน
  3. พยาบาล                                 จำนวน    43        คน
  4. ทันตแพทย์                              จำนวน     7         คน
  5. เภสัชกร                                  จำนวน     7         คน
  6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                 จำนวน    2         คน

       7.นักรังสีการแพทย์                       จำนวน    2         คน

                           (ข้อมูลจากโรงพยาบาลปง  ณ เดือนพฤษภาคม  2557)

 

โรงพยาบาลปง  มีเตียงคนไข้  จำนวน  30 เตียง   จำนวนผู้มารับบริการจากโรงพยาบาลปง ประเภทผู้ป่วยนอก จำแนกตามสาเหตุการเจ็บป่วย ปีงบประมาณ 2554    10    อันดับ

ลำดับ

โรค

ปี พ.ศ. 2554  ( ราย )

ปี พ.ศ. 2555  ( ราย )

1.

ภาวะอืดแน่นท้อง

8,300

7,508

2.

โรคความดันโลหิตสูง

3,050

4,700

3.

โรคถุงลมโป่งฟอง

750

777

4.

ไข้หวัด

3,879

4,980

5.

ปวดบั้นเอว

2,350

2,548

6.

โรคกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน

400

500

7.

ภาวะวิงเวียนศีรษะ

1,322

2,538

8.

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

1,690

2,578

9.

โรคเบาหวาน

1,790

1,790

10

โรคกระเพาะอาหาร

850

790

(ข้อมูลจากโรงพยาบาลปง  ณ เดือนมีนาคม  2558)

 

 

จำนวนผู้มารับบริการจากโรงพยาบาลปง  ประเภทผู้ป่วยใน  จำแนกตามสาเหตุการเจ็บป่วย  ปีงบประมาณ 2555

10 อันดับ จำแนกผู้ป่วยนอกตามสาเหตุโรงพยาบาลปง (จำนวนครั้ง)

ลำดับ

โรค

ปี พ.ศ. 2554  ( ราย )

ปี พ.ศ. 2555  ( ราย )

1.

โรคอุจาระร่วง

305

1,130

2.

โรคถุงลมโป่งพองเรื้อรัง

589

851

3.

โรคปอดบวม

450

689

4.

โรคความดันโลหิตสูง

153

413

5.

โรคกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน

481

256

6.

โรคโลหิตจาง

120

481

7.

ภาวะอืดแน่นท้อง

389

1,456

8.

ภาวะวิงเวียนศีรษะ

235

135

9.

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

55

45

10.

โรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

45

30

(ข้อมูลจากโรงพยาบาลปง  ณ   เดือนมีนาคม  2556)

 

 

2.ศูนย์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปง

         มีจำนวนบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปง

1.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                 จำนวน  1  คน

2.พยาบาลวิชาชีพ                                                                    จำนวน  1  คน

 

3.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                                                   จำนวน  -  คน

ข้อมูลด้านการศึกษา

ระดับการศึกษา

การศึกษา

จำนวนเพศชาย 

(คน)

จำนวนเพศหญิง  (คน)

จำนวนรวม

(คน)

ไม่เคยศึกษา

68

95

163

ต่ำกว่า  ป.4

138

142

280

ป.4 –.6

1,026

1,118

2,144

ม.ศ.1 – 3

36

24

60

ม.1 - 3

197

184

381

ม.ศ.4 - 5

17

8

25

ม.4 – 6

275

205

480

ปวช.

56

31

87

ปวส.

89

78

167

ปริญญาตรี

230

244

474

ปริญญาโท

13

16

29

ปริญญาเอก

0

0

0

อื่น ๆ หรือไม่ระบุ

67

70

137

 

ข้อมูล จปฐ.2  ณ  เดือนพฤษภาคม  2558

Previous Next

ข้อมูลด้านศาสนาและวัฒนธรรม

การศาสนา

    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีจำนวน 8 วัด

     1.วัดดอนแก้ว
     2.วัดนาปรัง
     3.วัดบุญยืน
     4.วัดบุญเรือง
     5.วัดดู่
     6.วัดดอนชัย
     7.วัดทัศนาราม
     8.วัดพระธาตุดอยหยวก

วัฒนธรรมและประเพณี

    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรมประกวดเทียนจำนำพรรษาและขบวนแห่เทียน

    ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมการประกวดกระทง ขบวนแห่ และนางนพมาศ

    ประเพณีสงกรานต์
ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมเล่นตามประเพณี การประกวดนางสงกรานต์และขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดการก่อเจดีย์ทราย การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

    ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยหยวก
ประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นกิจกรรมนมัสการพระธาตุดอยหยวก การประกวดขบวนแห่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดตอบปัญหาธรรมะ การประกวดจุดบังไฟดอก การประกวดจุดบังไฟขึ้น

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง โดยอาชีพเกษตรกรรม รายได้ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 47,678 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี หรือประมาณ 10,814 ต่อคนต่อปี

    การเกษตรกรรม

    ประชากรส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ พืชผลการเกษตรตามฤดูกาลเช่นข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเหลือง

    การปศุสัตว์

     ลักษณะปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลปง ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคและใช้งาน เช่น ไก่ , หมู วัว, ควาย

การประมง

     ลักษณะการประมงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปง มีทั้งการเพาะพันธุ์ หรือเลี้ยงตามแหล่งน้ำธรรมชาติ (ของหมู่บ้าน) ซึ่งส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค ปลาที่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปลานิล, ปลาดุก

     การอุตสาหกรรม

    ในเขตเทศบาลตำบลปง เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น โรงสี โรงบ่มใบยาสูบ อิฐบล็อก ตัดเย็บเสื้อผ้า ซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

    การพาณิชยกรรมและการบริการ

    ในเขตเทศบาลตำบลปง มีกิจการพาณิชย์และบริการดังนี้


                        ตลาดสด                           จำนวน             4         แห่ง

                        ปั๊มน้ำมัน                          จำนวน             8         แห่ง

                        ร้านขายอาหาร                  จำนวน           20         แห่ง

                        ร้านตัดผม                         จำนวน             8         แห่ง

                        ร้านซ่อมทีวี                      จำนวน             5         แห่ง

                        ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า     จำนวน             5         แห่ง

                        ร้านบริการอื่น ๆ               จำนวน           20         แห่ง

                        ธนาคาร                            จำนวน             3          แห่ง