Image
Image

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงและนายกเทศมนตรีตำบลปง

Image
งดการเดินทางไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประเด็นสำคัญ

• ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชน และผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กำหนดเขตติดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ จีน (รวมมาเก๊า ฮ่องกง) เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี

• รัฐบาลไทยประกาศข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  อ่านเพิ่มเติม

• เอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทย และต้องยื่นให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly) ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ยืนยันว่าไม่พบเชื้อ COVID-19 และหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูต หรือหน่วยงานตามกำหนด  อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Image
Image
นางสมศรี หมื่นจันทร์ รองประธานศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปง รับมอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดพะเยา จากนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เอกสารความรู้ด้านการเกษตร

Image
Image
Image

เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Department for International Development ของประเทศ อังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2550 มีหลักการเพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะที่ดำเนินการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้รับมาจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และแปลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการการก่อสร้าง 
ภาพกิจกรรม