pong.png
00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg
Image
Image
นางสมศรี หมื่นจันทร์ รองประธานศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปง รับมอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดพะเยา จากนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เอกสารความรู้ด้านการเกษตร

Image
Image

เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Department for International Development ของประเทศ อังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2550 มีหลักการเพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะที่ดำเนินการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้รับมาจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และแปลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการการก่อสร้าง 


ภาพกิจกรรม
ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน