1.ขออนุมัติความเห็นชอบราคากลางจากคณธกรรมการกำหนดราคากลาง

2.ขออนุมัติความเห็นชอบราคากลางจากคณธกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านดอนชัย

3.ขออนุมัติความเห็นชอบราคากลางจากคณธกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิดบ้านแสนสุข